LINE

แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ LINE@

แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการ LINE@ ฉบับนี้ (“แนวทางปฏิบัติฯ”) จะใช้บังคับร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE@ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ”) ซึ่ง LINE ได้กำหนดไว้สำหรับการใช้บริการ LINE@ กรุณาศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับนี้ก่อนเริ่มใช้บริการ LINE@ (ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางปฏิบัติฯ กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ)
สำหรับประเด็นต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติฯ ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการมาใช้บังคับ หากแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับนี้ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ให้ใช้บังคับแนวทางปฏิบัติฯ นี้


(ข้อควรระวัง)
เมื่อพิจารณาลักษณะการใช้บริการ LINE@ และการใช้งาน “ฟังก์ชั่นการเตือนในสมาร์ทโฟน (PUSH Notification)” และ “การรับส่งข้อความกับผู้ใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง” โปรดใช้ความระมัดระวังและพิจารณาความเหมาะสมในการกระทำต่อไปนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการ LINE@ อย่างไม่เหมาะสม ทาง LINE อาจระงับการให้บริการ LINE@ แก่ผู้ใช้บริการและอาจเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการในการใช้บริการ LINE@
・ การส่งข้อความในช่วงเวลาที่เช้าเกินไปหรือดึกเกินไป
・ การส่งข้อความจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
・ การใช้ใบหน้าระบุอารมณ์ (emoticon) และลิงค์ URL จำนวนมาก
・ การส่งข้อความที่มีลักษณะยาวเกินควร
บัญชีผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท: บัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองและบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน LINE ไม่อนุญาตให้นิติบุคคล องค์กรและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมประเภทที่ระบุต่อไปนี้ ใช้บริการบัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการรับรอง และ LINE อาจระงับบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ทั้งนี้รายการที่ระบุต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น LINE จะไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินในการรับรองบัญชี LINE@ ประเภทต่างๆโดยเฉพาะเจาะจง หรือคำถามเกี่ยวกับเหตุผลในการระงับบัญชีผู้ใช้ กรุณายื่นคำขอใช้บริการ LINE@ และเริ่มใช้บริการ LINE@ เมื่อผู้ใช้บริการยอมรับกับข้อความข้างต้น โดย LINE เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินเพียงผู้เดียว และการพิจารณาของ LINE ถือว่าเป็นที่สุด


● นิติบุคคล องค์กรและบุคคลที่ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชี LINE@ ที่ผ่านการรับรอง
1. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบพีระมิดหรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน หรือการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales) เช่น “ธุรกิจเครือข่าย” “ธุรกิจขายตรง” เว้นแต่ได้มีการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้นๆ
2. องค์กรที่แสดงตนว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
3. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด ทางอาญา หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายที่มีลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตได้
4. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
5. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค หรือการชักชวนให้ซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้น ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต)
6. นิติบุคคล องค์กร หรือ บุคคลที่จัดกิจกรรม หรือเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะชั่วคราว


● นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชี LINE@ ทั้งสองประเภท
นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น
1. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ (1) ประกอบกิจการร้านอาหารหรือบาร์สำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงคาบาเร่ต์, ผับที่มีการแสดง (show pub), ผับที่มีการแสดงยั่วยวน (sexy pub), โฮสเตสคลับ, โฮสต์คลับ, บาร์เกย์, บาร์ผู้หญิง และบาร์อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือ (2) ประกอบกิจการในสถานที่ต่างๆ โดยมุ่งดึงดูดความสนใจให้เล่นการพนัน เช่น บ่อน, คาสิโน, หวยใต้ดิน และธุรกิจอื่นๆที่มีการเสี่ยงโชคเป็นธุรกิจหลัก
2. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสำหรับผู้ใหญ่บางประเภท รวมถึง ร้านเซ็กส์ช็อป เช่น สถานบริการอาบอบนวดที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี ร้านค้าสำหรับผู้ใหญ่ เช่น ร้านวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ กิจการสถานบันเทิงอื่นสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่มี ลักษณะเดียวกัน (※ อย่างไรก็ตาม อาจไม่รวมธุรกิจบางประเภทที่ LINE อนุญาต เช่น ร้านอาหารและบาร์ บางประเภท และวิดีโอเกมส์เซ็นเตอร์)
3. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือ เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ
4. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิอื่นใดของผู้อื่น
5. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ประกอบกิจการในการขาย การเป็นนายหน้า หรือกิจการที่มีรูปแบบของ การเป็นตัวแทน เพื่อค้าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียนหรือประวัติการใช้งานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออย่างไม่เหมาะสม
6. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลส่งเสริมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติดหรือการค้าอาวุธ
7. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่ (1) ใช้วิธีการขายหรือถือว่าใช้วิธีการขายที่เกี่ยวข้องกับการทำนายโชคชะตา หรือการพยากรณ์ทางจิตสัมผัส ที่อาจชักจูงประชาชนไปในทางที่ผิดหรือเสื่อมเสีย หรือ (2) มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาที่ไม่เหมาะสมในทางสังคม
8. นิติบุคคล องค์กร และบุคคลที่กระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงกฎหมายและ กฎระเบียบว่าด้วยผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์ เภสัชกร และช่างเสริมสวย หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน


(ข้อห้าม)
ในการใช้บริการ LINE@ ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำสิ่งใดดังต่อไปนี้ LINE อาจระงับการให้บริการ LINE@ แก่ผู้ใช้บริการและอาจยกเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการในการใช้บริการ LINE@
・ การส่งลิงค์เชื่อมโยงโดยตรงไป Apple App Store หรือ Google Play ขอให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
・ การส่งเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่น
・ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย รวมถึงแชร์ลูกโซ่และการขายตรงแบบหลายชั้น (multilevel marketing sales)
・ การส่งเนื้อหาที่ขัดต่อพัฒนาการที่ดีของเยาวชน รวมถึงข้อความที่มีลักษณะลามกอนาจารหรือหยาบโลน
・ การแสดงออกหรือการส่งเนื้อหาที่เป็นการละเมิดหรือเสี่ยงต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
・ การแสดงออกหรือการส่งเนื้อหาที่เป็นการละเมิดหรือเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง (honor right) สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น
・ การส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่อาจเป็นการให้ความช่วยเหลือให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย
・ การแสดงออกหรือการส่งเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือที่เป็นการต่อต้านสังคม
・ การแสดงออกหรือการส่งเนื้อหาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการหรือการดำเนินธุรกิจประเภทที่ผู้ใช้บริการระบุในคำขอใช้บริการ LINE@
・ การส่งข้อความหมิ่นประมาทที่ส่งผลร้ายต่อการให้บริการ LINE@ หรือเนื้อหาที่เป็นการทำให้บริการ LINE@ เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหาย
・ การส่งข้อมูลที่เป็นเท็จ
・ การส่งข้อมูลที่เป็นการโฆษณาเกินจริง
・ การแสดงออกหรือการส่งเนื้อหาที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของ LINE
・ การแสดงออกหรือการส่งเนื้อหาอันเป็นการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติในการใช้โลโก้ของ LINE
・ การส่งเนื้อหาที่อาจถือว่าเป็นการรบกวนผู้ใช้หรือบุคคลอื่น หรือทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นไม่พอใจ
・ การส่งเนื้อหาที่ให้บริการสถานที่หรือโอกาสเพื่อทำความรู้จักกับเพศตรงข้าม (※ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี LINE อาจอนุญาตให้มีการยกเว้นได้)
・ การส่งเนื้อหาอื่นใดที่ LINE พิจารณาว่าไม่เหมาะสม


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 28 มีนาคม 2560